ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಡೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಯಂತ್ರ

A portable dental x-ray machine allows practitioners to take x-rays of the patient in any place.


    1

ಎಲ್ಲಾ 10 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು